PP i Cipal es veuen obligats a modificar les bases per a la selecció i formació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius com a conseqüència de la denúncia pública de Compromís i el recurs de reposició de CCOO i UGT.

L’edicte, que té data d’11 de juliol, modifica, entre d’altres, tres qüestions que compromís considerava inacceptables -tal i com va fer públic a través d’una nota de premsa el passat dia 5- encara que no les subsana totes.

En primer lloc, iguala la puntuació del valencià al de la resta de llengües comunitàries.

D’altra banda augmenta el termini de presentació de sol·licituds (de 5 a 10 dies) i de subsanació d’errors (de 3 a 5 dies).

Per últim transforma el concurs-oposició en concurs ja que, com explicava Compromís en la nota, el desenvolupament de les proves no contemplava una prova objectiva que es poguera considerar com a oposició.

Malgrat les modificacions, per a Compromís, el fet que en lloc d’incloure una fase d’oposició PP i Cipal hagen optat per la subjectivitat d’una entrevista, demostra que el seu interés per cobrir esta borsa respon únicament a unes necessitats i compromisos purament electoralistes.

També n’és prova d’això que continuen sense publicitar en la web d’inici de l’Ajuntament esta modificació, que obri la porta a que altres persones que en el seu dia no van tindre temps a presentar-se ara puguen fer-ho.

Compromís recorda que les sol·licituds presentades es consideren com presentades per a este nou període.

——————————————————————

PP y Cipal se ven obligados a modificar las bases para la selección y formación de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos como consecuencia de la denuncia pública de Compromís y del recurso de reposición de CCOO y UGT.

El edicto, que tiene fecha de 11 de julio, modifica, entre otras, tres cuestiones que Compromís consideraba inaceptables -tal y como hizo público a través de una nota de prensa el pasado día 5 -aunque no las subsana todas.

En primer lugar, iguala la puntuación del valenciano al del resto de lenguas comunitarias.

Por otro lado aumenta el plazo de presentación de solicitudes (de 5 a 10 días) y de subsanación de errores (de 3 a 5 días).

Por último transforma el concurso-oposición en concurso puesto que, como explicaba Compromís en la nota, el desarrollo de las pruebas no contemplaba una prueba objetiva que se pudiera considerar como oposición.

A pesar de las modificaciones, para Compromís el hecho de que, en lugar de incluir una fase de oposición, PP y Cipal hayan optado por la subjetividad de una entrevista, demuestra que su interés para cubrir esta bolsa responde únicamente a unas necesidades y compromisos puramente electoralistas.

También es prueba de ello que continúan sin publicitar en la web de inicio del Ayuntamiento esta modificación, que abre la puerta a que otras personas que en su día no tuvieron tiempo a presentarse ahora puedan hacerlo.

Compromís recuerda que las solicitudes presentadas se consideran como presentadas para este nuevo período.