D’entrada, ha cridat l’atenció de tot el poble el fet que només s’hagen donat cinc dies per poder presentar les sol·licituds i que, a més, la informació no s’haja fet pública de manera més efectiva.

Per a Compromís, el govern PP-Cipal ha fet tot el possible perquè la informació no arribara al màxim de persones possible, finalitat última de qualsevol procés públic de contractació o selecció.

El govern ha optat, entre totes les possibilitats que marquen les Bases Generals de les Borses de Treball vigents, per un procés abreviat que només es pot utilitzar en cas de necessitat urgent de cobrir places de manera temporal, la qual cosa no està en absolut justificada.

Des de Compromís també qüestionen la legalitat d’estes bases per diversos motius. Un d’ells és que el procés triat –com s’indica en l’objecte i característiques de la convocatòria- és el de concurs-oposició. No obstant això, les proves selectives que es detallen en la Base 5.1no responen a eixe model ja que no existeix cap prova objectiva que puga considerar-se fase d’oposició. Entenem que la intenció del govern PP-Cipal és que l’entrevista personal siga considerada com a prova objectiva, extrem de difícil concreció.

D’altra banda, el coneixement del valencià puntua menys que el d’altres idiomes comunitaris quan s’hauria de situar en igualtat de condicions. Això contravé l’especial atenció, respecte i la promoció de la llengua pròpia previstos en l’Estatut d’Autonomia i la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Per últim, el fet que es puntue l’experiència laboral en l’administració amb 27 punt sobre 60 limitarà de manera excessiva la lliure concurrència de persones –alteans i alteanes molts d’ells- que podrien encaixar perfectament en el perfil adequat per atendre les necessitats que pretén cobrir esta borsa.

Per a Compromís estes bases no responen a cap necessitat urgent sinó als compromisos purament electoralistes de PP i Cipal als quals exigeixen que rectifiquen els errors que poden ser causa de nul·litat del procés.