1. GARANTIA DE BENESTAR: assegurar la integració, la salut i el benestar de totes les persones que viuen en el nostre poble.