• Renovarem de forma integral les infraestructures dels Nuclis Històrics i adequarem els seus per fer-los més habitables.
  • Millorarem dels parcs infantils existents i creació de nous.
  • Identificarem les necessitats de les urbanitzacions en un Pla de millora que contemple un calendari d’actuacions i el seu finançament.
  • Atendrem les necessitats de millora de les infraestructures i camins de les partides. 
  • Construirem la potabilitzadora d’acord amb el projecte redactat, necessària per evitar els episodis de terbolesa en l’aigua potable.
  • Conclourem els treballs de revisió de l’ordenança d’ocupació de la via pública perquè l’organització de l’espai i la unificació de l’estètica es traduïsquen en una millora per a totes les parts implicades.
  • Iniciarem l’assumpció del servei públic de subministrament d’aigua de la Serra per assegurar la qualitat de l’aigua i del servei en tot moment.
  • Crearem una dinàmica de campanyes de control del soroll ambiental, especialment dels ciclomotors, que ens permeta ser un poble.