1. GARANTIA DE GESTIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE: La responsabilitat i la gestió eficaç per assegurar un present i un futur d’inversions que milloren la vida de les persones.

Hisenda

 • Incrementarem els pressupostos participatius en un 50% fins els 150.000 euros.
 • Gestionarem el pressupost amb eficàcia i flexibilitat per atendre les necessitats reals de la ciutadania. 
 • Mantindrem el ritme d’amortització del deute per centrar-nos en les inversions que milloren la vida de les persones.
 • Continuarem treballant decididament per tal d’aconseguir finançament autonòmic, estatal i especialment europeu, a través de l’Oficina de Projectes Europeus.
 • Mantindrem una gestió econòmica que continue assegurant la viabilitat de l’empresa Pública de Desenvolupament Municipal.

Recursos humans

 • Conclourem el pla d’organització del personal per aconseguir una major agilitat en els procediments.
   • Coordinarem tots els departaments de l’Ajuntament per acurtar els temps de resposta a les sol·licituds de la ciutadania i de gestió de projectes.
  • Continuarem aplicant la transparència total, barems objectius i publicitat en tots els processos selectius de l’Empresa Pública Municipal.
  • Dotarem de més recursos l’extensió administrativa d’Altea la Vella perquè es preste el mateix servei que a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.