Compromís amb el bon govern

La participació, la transparència i l’honestedat com a pilars fonamentals de la gestió.

Transparència

 • Simplificarem i facilitarem l’accés a la informació municipal i a la gestió de tràmits.
 • Completarem l’Ordenança de Transparència, perquè continga mecanismes estandarditzats per a les contractacions i el seu control rigorós.
 • Publicarem l’evolució del deute municipal, de manera clara per a la ciutadania.

Participació

 • Crearem el Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu de participació ciutadana.
 • Reactivarem el funcionament dels Consells de participació que ja estan creats en diferents àrees i en posarem en marxa d’altres que especifiquem en altres punts del programa per tal d’implicar tota la societat alteana en la presa de decisions.
 • Facilitarem als ciutadans l’accés gratuït a Internet en edificis i espais públics —platges incloses— mitjançant tecnologia sense fils com a ferramenta essencial de comunicació amb l’Ajuntament.
 • Potenciarem les associacions de veïns, ajudant-les en la gestió i creant la Federació d’Associacions Veïnals.
 • Facilitarem la cessió d’espais per a activitats i reunions. L’entramat associatiu veïnal, cultural i esportiu alteà ha de ser coprotagonista del Govern municipal.
 • Sobrietat i eficàcia
 • Treballarem decididament per tal d’aconseguir finançament autonòmic, estatal i europeu.
 • Aprofitarem les instal·lacions municipals per donar-los un ús efectiu i sostenible per a Altea: els edificis tancats costen diners i es fan malbé.
 • Impulsarem el paper de la Central de Compres.

Recursos humans

 • Elaborarem un organigrama del personal municipal per a garantir l’eficiència, d’acord a les necessitats i les competències de cada persona.
 • Coordinarem tots els departaments de l’Ajuntament per a gestionar projectes i tràmits de manera àgil.
 • Aplicarem transparència total, barems objectius i publicitat en tots els processos selectius de personal, inclosos els de l’Empresa Pública Municipal.
 • Justificarem gratificacions, productivitats i promocions internes del personal amb criteris de rigor, igualtat d’oportunitats i objectivitat.

El paper de l’Empresa Pública Municipal

 • La gestionarem com a oportunitat de treball en igualtat de condicions d’accés i de promoció interna per a tots els alteans i alteanes.
 • Aplicarem criteris d’eficàcia en l’organització del treball .

L’Ajuntament com a reactivador econòmic

 • Promourem la igualtat d’oportunitats per a les empreses: gestionarem amb concurs públic totes les actuacions municipals quan es tracte de contractes menors per tal d’assegurar la distribució de les oportunitats laborals.
 • Auditarem els serveis externalitzats per tal de comprovar la seua eficàcia.
 • Introduirem criteris de sostenibilitat, ecologia i igualtat com a requisits obligatoris en els plecs de condicions.